EEN DUURZAME OMGEVING

GroenLinksaf vindt dat we zuinig moeten omspringen met het klimaat. We brengen regelmatig het belang van het klimaatakkoord en de gevolgen daarvan voor onze gemeente ter sprake. Maatschappelijke initiatieven kunnen onze duurzame samenleving verder kleur geven. Wij steunen plannen die Waalwijk groener en socialer maken waar het kan.

KLIMAAT EN ENERGIE

Er ís een klimaatprobleem en het vraagstuk wordt elke dag groter. Waalwijk ligt precies op zeeniveau. Water van hevige buien wegpompen is een geldverslindende opgave, en dan krijgen we ook nog steeds vaker te maken met droogtes. Niks doen is geen optie! Wat ons betreft is de gemeentelijke organisatie uiterlijk 2030 klimaatneutraal, en de hele gemeente vóór 2040. Dit vraagt wat van alle Waalwijkers en de gemeente. Maar het levert ook veel op.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Iedereen in onze gemeente voor te lichten over wat je kunt doen om een steentje bij te dragen aan een duurzame samenleving. Want wie beseft wat alle keuzeopties zijn, kan zelf beslissen wat goed in zijn/haar leefstijl past.
 2. Een radicaal maar realistisch langetermijn-klimaatbeleid vast te stellen en uit te voeren, zodat bewoners en bedrijven investeringszekerheid hebben.
 3. Goede isolatie en duurzame energie zoals zonnepanelen voor koop- en huurwoningen te stimuleren. Dit is de effectiefste en goedkoopste oplossing op korte termijn. Een mooie, haalbare uitdaging, ook voor en met woningbouwcorporaties. In 2022 hebben we minimaal 5.000 woningen energieneutraal gemaakt (‘nul-op-de-meter-woningen’).
 4. Windmolens te plaatsen; in 2022 zijn er minimaal tien windmolens in de gemeente gebouwd. Natuurlijk samen met en zoveel mogelijk in eigendom van de bewoners in de omgeving.
 5. Het plaatsen van zonnepanelen op (grote) daken door energiecoöperaties en Waalwijkse bedrijven te stimuleren.
 6. Energiemaatregelen ook te laten financieren door slimme fondsen, die zichzelf (deels) weer aanvullen, waarbij voorfinanciering mogelijk is om Waalwijkers met lage inkomens te helpen hun eigen woningen energiezuinig te maken en energie op te wekken.
 7. Als gemeente te streven naar het mede-eigenaarschap van grote energiebedrijven als Essent.

DUURZAME ECONOMIE

Grote investeringen zijn nodig voor een duurzame toekomst, maar vele kleine stappen maken vanzelf een grote. Dus we beginnen in Waalwijk! Gedurfde keuzes en ruimte voor out-of-the-box- oplossingen creëren banen en maken Waalwijk in 2022 een voorbeeld voor andere gemeenten. Ook financieel, waar we naast een stevige eigen inbreng blijven zoeken naar slimme combinaties en (regionale) samenwerkingsverbanden die geld besparen én resultaten opleveren.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Het stimuleren van schone mobiliteit, energiebesparing, recycling en hergebruik zwaarder te laten wegen in de beoordeling van vergunningen voor evenementen en in de puntensystemen voor het inkoopbeleid van de gemeente.
 2. Leegstaande gebouwen te herontwikkelen tot duurzame bedrijfsverzamelgebouwen, of anderszins een tweede leven geven. Nieuwbouw is immers nog steeds vervuilender dan verbouwen
 3. Gemeentelijke opdrachten zo op te stellen, dat ook (samenwerkende) zelfstandigen en kleine bedrijven voldoende aan bod kunnen komen.
 4. Langstraat Energie te steunen, de coöperatie die op dagelijkse basis de weg bereidt voor het zelfstandig energie opwekken met elkaar en voor elkaar.
 5. Stichting CO2 Neutraal te steunen. Deze stichting zoekt actief naar de CO2-verminderende mogelijkheden die eigenlijk al lang binnen de gemeente Waalwijk aanwezig zijn, en brengt partijen bijeen om de huidige mogelijkheden ook daadwerkelijk met beide handen aan te pakken.
 6. Creatieve winkelmodellen te stimuleren. Winkelen combineren met recreatie, kunst, cultuur en educatie is een verrijking voor de gemeente.
 7. Alle evenementen zo groen mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het geven van statiegeld op harde plastic glazen zoals bij een festival als Wollukstock.
 8. In elke Waalwijkse buurt of kern een reparatiecafé te hebben.
 9. De scheiding van afval bij de bron verder te stimuleren bij inwoners en bedrijven,

VERANTWOORDE FINANCIËN

We investeren in mensen en in de kwaliteit van onze gemeente. Daarbij houden we onze financiële huishouding op peil. Zo blijven we economisch sterk op weg naar een duurzame economie. Bij belastingen gaan we zo veel mogelijk uit van de principes ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Meer geld vrij te maken door kritisch te kijken naar de uitgaven. Wat we wél willen maken we goedkoper, wat we niet willen maken we duurder.
 2. Minder zelf te financieren en meer te zoeken naar slimme combinaties en (regionale) samenwerkingsverbanden die geld besparen.
 3. Alleen financiële ondersteuning te geven aan initiatieven die niet (geheel) op eigen kracht van de grond kunnen komen of die zonder de steun niet (op het gewenste niveau) kunnen voortbestaan.
 4. Terughoudend te zijn met betrekking tot de stijging van gemeentelijke belastingen.
 5. Een klimaatbegroting te maken. We zoeken uit hoeveel van de vervuilende stoffen en gassen we nu uitstoten en wat voor effect veranderingen in gemeentelijk beleid hierop hebben. Zo kunnen we bewuste keuzes maken die ook echt beter zijn voor onze omgeving.

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk