Begroting met aandacht voor duurzaamheid, samenwerken en meer

Op 7 november 2019 vond het debat over de begroting plaats in de gemeenteraad van Waalwijk. Hieronder vindt je onze inbreng. Benieuwd naar de begroting? Kijk dan snel op de begrotingsapp. 


Vanavond bespreken we de begroting voor 2020. De fractie van GroenLinksaf is positief over deze begroting en de bijbehorende plannen. In ons betoog gaan we kort in op de dingen die wij belangrijk vinden en waar we nog aandacht voor willen vragen.

Daarbij starten we met de gemeenteraad zelf. De afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet om als gemeenteraad de luiken open te gooien naar de samenleving. Waalwijkers hebben veel mogelijkheden om het gesprek met de raad aan te gaan en dat vindt GroenLinksaf belangrijk. We zien dat bijna wekelijks terug, maar ook bij grotere trajecten zoals bij de ontwikkeling van de woonvisie. We kunnen echter nog veel leren en deze begroting biedt de ruimte om verdere stappen te maken. Wij roepen de gemeenteraad, en meer specifiek de raaadswerkgroep communicatie op, om aan de slag te gaan en deze open en transparante werkwijze door te ontwikkelen naar de toekomst.

Maak daar ook vooral gebruik van grote trajecten die om vernieuwing vragen. Zoals de komst van de nieuwe Omgevingswet. Waar we als gemeenteraad van Waalwijk onlangs besloten hebben om samen met onze inwoners een omgevingsvisie vast te stellen rondom het thema gezondheid. Iets dat overigens niet in deze begroting verwerkt is, maar waarvan wij uitgaan dat zowel raad, college als ambtelijke organisatie dit voortvarend oppakt.

Bij de kaderstelling heeft GroenLinksaf aandacht gevraagd voor een aantal specifieke zaken op het thema duurzaamheid. Deze begroting biedt kansen om aan onze moties uitvoering te geven en blijkens het nieuws van de afgelopen weken is dat urgenter dan ooit.

Met de Sustainable Development Goals in de begroting zetten we mooie stappen naar doelgericht en  transparant werken,  net als met de digitalisering van de begroting. Dit traject is wat GroenLinksaf echter niet af. Om een echt toegankelijke begroting voor onze inwoners te maken is nog wel wat aandacht nodig, zodat iedereen de financiële ontwikkelingen van de gemeente Waalwijk kan volgen. We waarderen de motie van Lokaal Belang over de begrotingsapp, maar daarmee zijn we er nog niet.

 

Sommige van de financiële ontwikkelingen hebben grote impact. Neem bijvoorbeeld de jeugdzorg waar telkens weer forse overschrijdingen op het budget ontstaan. Als coalitie staan we voor duurzaam financieel beleid. We maken ons daar weleens zorgen om. Veel omliggende gemeenten hebben het zeer moeilijk om de begroting sluitend te krijgen.  Over de hele linie moeten we zorgvuldig omgaan met onze inkomsten en uitgaven. De amendementen van de VVD zullen we dus niet steunen.

Deze begroting geeft ook nog aanleiding om onze zorgen op twee andere beleidsterreinen met u te delen.

Niet alles kan. Stikstof is na de luchtkwaliteit, de doorstroming en de geluidsoverlast een volgende reden om een serieus standpunt in te nemen over de snelheid op de A59. Wij zijn blij dat we samen met het CDA een motie kunnen indienen voor een maximale snelheid van 100 km per uur.

A59 maximum snelheid
A59 maximum snelheid

Een ander punt is het verzamelen, opslaan, gebruiken en beschikbaar stellen van data. In de begroting staan los van elkaar een aantal projecten, pilots, initiatieven onder andere voor beleidsvelden veiligheid, mobiliteit en centrum. Nu is een zekere pragmatiek nooit verkeerd en nodig om een goede start te maken. Maar als de datahonger in de openbare ruimte zo groot is, een onderwerp waar iedere inwoner en bezoeker van Waalwijk mee geconfronteerd wordt, mag van de raad wel wat meer verwacht worden. GroenLinksaf gaat met het onderwerp aan de slag en komt met een voorstel.

Als laatst willen wij nog hebben over fietsen. In januari dienden wij een amendement om het fietsverkeer richting het centrum te bevorderen. Het amendement roept het college op om voor het einde van dit jaar met een uitwerking te komen. In deze begroting is niet specifiek opgenomen hoe deze plannen gerealiseerd kunnen worden. Wij vertrouwen er echter op dat het college binnen de plannen voor verkeer en het centrum voldoende ruimte geeft om invulling te geven aan deze plannen. Als dat niet zo is, horen we graag hoe het wel gaat gebeuren.

De fractie van GroenLinksaf ziet een goede begroting. Een begroting gebaseerd op de kadernota, een begroting die sluitend is, met veel goede plannen.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk