EEN GROENE EN GEZONDE OMGEVING

EEN GROENE EN GEZONDE OMGEVING

GroenLinksaf vindt een gezonde leefomgeving van groot belang. Zo hebben wij de afgelopen raadsperiode voorkomen dat de normen voor geuroverlast van agrariërs versoepeld werden en hebben we de geluidsoverlast van de A59 bespreekbaar gemaakt. Over de verhoogde uitstoot van stikstof hebben wij een fel debat gevoerd. En we zetten ons in voor het groen in onze gemeente. Voldoende goede woningen in alle categorieën zijn belangrijk voor de woningmarkt, maar zeker niet tegen elke prijs. De gemeente Waalwijk heeft de afgelopen periode een aantal dubieuze bouwplannen voorgesteld. Zo lagen er plannen voor de bouw van woningen in de monumentale Hooisteeg. Plannen voor woningen in het Hoefsvengebied zijn nog steeds actueel. GroenLinksaf verzet zich met klem tegen slechte plannen. Bij de Hooisteeg waren we succesvol. Er ligt nu een mooie stadstuin. Ondanks de vele acties is het nog niet gelukt de plannen voor het Hoefsvengebied te wijzigen. Maar we zullen ons ook de komende raadsperiode hard maken voor groen beleid.

 

NATUUR, LANDBOUW EN DIERENWELZIJN

Waalwijk is een veelzijdige stad, gelegen tussen Maas en Duin, met een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Zij vormen onze dagelijkse leefomgeving en dragen bij aan een kleurrijke en levendige gemeente. Ze hebben recht op onze aandacht en zorg. Dit geldt voor zowel huisdieren als voor vrij en in het wild levende dieren. Iedereen verdient meer planten en dieren in zijn buurt. Voor schone lucht en een gezonde omgeving. Dat vraagt om heldere keuzes.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Vanuit een heldere ecologische stadsvisie te werken aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving voor mens en dier. Een interactieve kaart te onderhouden van de lucht-, bodem- en waterkwaliteit, zodat gericht maatregelen kunnen worden genomen als dat nodig is.
 2. Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen door het ontwikkelen van buurttuinen, groene daken en ander buurtgroen in aanmerking te laten komen voor ondersteuning en subsidie. Ook algemeen toegankelijke plekken te vergroenen. Bij de herontwikkeling van gebieden meer (tijdelijke) natuur, groen en stadslandbouw te creëren. Zo min mogelijk te verstenen zodat hemelwater in de bodem kan worden opgenomen. Wellicht moeten we een ‘tegelbelasting’ invoeren. Het Hoefsvengebied willen we als waardevolle natuur behouden: wij zijn tegen woningbouw in dit gebied. Recreatief gebruik heeft onze voorkeur.
 3. Onkruid te bestrijden zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.
 4. Kinderboerderijen te ontwikkelen tot centra voor natuur- en milieueducatie en te zorgen dat uiterlijk 2022 elke school een schooltuin heeft.
 5. Megastallen op Waalwijks grondgebied te voorkomen en intensieve veehouderij zo mogelijk terug te dringen. Het makkelijker te maken om landbouw te combineren met andere maatschappelijke functies zoals natuurbeheer, zorgboerderijen en het opwekken van duurzame energie.
 6. Inwoners te stimuleren om meer groene en gezonde voeding uit de eigen regio te halen en de landbouw duurzamer en diervriendelijker te maken. Dat helpt ook de leefbaarheid op het platteland.
 7. Een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid te ontwikkelen. Goede voorlichting te geven over dierenwelzijn op de gemeentelijke website. Een schuilstallenbeleid te ontwikkelen voor het buitengebied zodat ‘verrommeling’ wordt voorkomen.
 8. Met allerlei voorzieningen in de woonomgeving de mogelijkheden voor nestplekken en broedgelegenheid voor vogels te stimuleren (aanleg van dichte hagen, nestkasten, bijenkasten, zwaluwtorens, toerpassing van vogelvide onder daken). Drachtplanten in het gemeentelijk groen planten om de bijenstand te bevorderen.
 9. Geen nieuw industrieterrein te ontwikkelen als er nog ruimte is op bestaande terreinen. Daarvoor de leegstand op industrieterreinen in kaart brengen. Bedrijventerreinen in samenwerking met bedrijven natuurvriendelijk in te richten.
 10. Om verloedering tegen te gaan nog meer vuilcontainers ondergronds te plaatsen. De komende jaren intensiever te vegen, afvalbakken met afvalzakken bij te plaatsen en deze regelmatig te legen en graffiti direct te verwijderen. Een repressief beleid te voeren: de schade wordt verhaald op de daders.
 11. Hondenbezitters te attenderen op het gebruik van hondenpoepzakjes. Mee te doen aan de jaarlijkse Landelijke Opschoondag: samen met bewoners, scholen en organisaties houden we een opruimactie in de eigen buurt. Ook het zwerfvuil in de natuur wordt aangepakt.
 12. Te zorgen voor een aaneengesloten ‘natuurgebied Langstraat’ door de Koesteeg te sluiten.
 13. Bij de kap van bomen altijd te vragen waarom.

 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

Hoe duidelijk kun je zijn? Voor GroenLinksaf zijn fiets, voetganger en openbaar vervoer leidend bij infrastructuurprojecten en de inrichting van straten en gebieden. Voor het autoverkeer dat overblijft, kiezen we vernieuwende en moderne oplossingen. Denk dan aan deelvervoer en elektrische auto’s. Mobiel zijn is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van gezondheid en leefbaarheid. Verkeersveiligheid, geluidsoverlast, fijnstof en andere luchtverontreinigingen zijn serieuze problemen. Wij willen vooroplopen in de ontwikkelingen om veiliger, duurzamer en schoner mobiel te zijn.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Als gemeente bedrijven, instellingen en bewonersinitiatieven te helpen die met duurzame (vervoers-)oplossingen komen.
 2. Het netwerk van voetpaden met meer zebrapaden en voetgangersvriendelijke verkeerslichten te optimaliseren. Het stelsel van voetpaden zo toegankelijk mogelijk maken voor mensen met een handicap.
 3. Het huidige fietsnetwerk uit te breiden en de capaciteit en het aantal (bewaakte) fietsenstallingen uit te breiden, met name bij opstapplaatsen van het openbaar vervoer, het ziekenhuis, scholen en winkelcentra. Oplaadpunten voor elektrische fietsen uit te breiden bij fietsenstallingen en in het centrum en plaatsing door particulieren te stimuleren.
 4. Als gemeente een actieve houding te tonen bij de ontwikkeling van regionale en provinciale plannen voor het busvervoer. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een snelle busdienst tussen Breda – Oosterhout – Waalwijk – Den Bosch met transferium ter hoogte van de autoboulevard. De oprit naar de A59 bij de Taxandriaweg open te houden voor een bussneldienst richting Den Bosch.
 5. Bij nieuwbouw parkeren op eigen terrein te realiseren. Sluipverkeer terug te dringen door fysieke maatregelen. Wijkbewoners de gelegenheid te geven om hun straat meerdere dagen per jaar autovrij te maken.
 6. Als gemeente alleen nog elektrische voertuigen aan te schaffen of andere schone alternatieven (zoals alle vuilniswagens op groen gas). Voldoende nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s te realiseren om de groei van elektrisch vervoer te ondersteunen en faciliteren.
 7. De Waalwijkse haven uit te breiden. De gemeente stimuleert schone scheepvaart. Schone schepen krijgen korting op havengelden. Zwaar en groot transport weren we uit de binnenstad. Hiervoor maakt Waalwijk een ‘transferium’ aan de rand van de stad.
 8. Te zorgen voor goede en veilige digitale bereikbaarheid nu en in de toekomst.

 

WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

GroenLinksaf wil de kwetsbare natuur en ons mooie landschap beschermen. We willen groene en gevarieerde dorpen en wijken, die op een efficiënte en duurzame manier met elkaar en de regio verbonden zijn. Wij gaan uit van kwaliteit van en variatie in het woningaanbod.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Geen nieuwe uitbreidingslocaties toe te staan die ten koste gaan van natuur. Open ruimte te creëren in de centrumgebieden van de kernen. Door verdichting, (middel)hoogbouw en betere benutting van de ruimte is er voldoende plaats voor nieuwe woningen.
 2. In alle wijken te zorgen voor diversiteit; een goede mix van goedkopere en duurdere woningen, van huur en koop en voor een aanbod dat aansluit bij specifieke wensen. Ouderen en mensen met een beperking moeten zelfstandig kunnen blijven wonen. Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en een verzorgings- of verpleegtehuis.
 3. Meer initiatieven mogelijk te maken waarbij mensen zelf (gezamenlijk) hun woningen bouwen, met ruimte voor experimentele bouwprojecten en woonvormen. Ook in de sociale sector. We willen investeren in kleinschalige woon-zorgprojecten in de buurt. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar bijzondere woonvormen, zoals groepswonen voor ouderen met gedeelde voorzieningen.
 4. Koploper te zijn in duurzaam bouwen en wonen. We willen zorgen voor betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen. Starters op de woningmarkt worden wat ons betreft gesteund. Vooral een starterslening is een effectief middel om starters in staat te stellen een woning te kopen.
 5. Met Casade af te spreken dat zij ondanks de bezuinigingen blijven zorgen voor genoeg betaalbare woningen. Verder met Casade af te spreken om woningen voor 2020 naar gemiddeld energielabel B te krijgen. Sociale huurders besparen hierdoor op de woonlasten.
 6. Actief op te treden tegen leegstand. De gemeente werkt mee aan herbestemming van leegstaande winkels, kantoren of kerken. Voordat voor een pand een sloopvergunning wordt afgegeven, wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik. Wanneer de leegstand in bepaalde gebieden te hoog wordt, wordt een leegstandsverordening opgesteld.
 7. Te zorgen voor een duurzame oplossing voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Niet ingaan op ad hoc verzoeken, maar op basis van doordacht beleid en visie zorgen voor goede en gespreide huisvesting. Beleid zo nodig aanpassen aan de actuele situatie.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk