Kaderstelling 2017

image

Kaderstelling 2017

Hierbij de inbreng van GroenLinksaf tijdens de kaderstelling 2017.

Geachte voorzitter, mede raadsleden, leden van het college en verdere aanwezigen;

De kaderstelling van de gemeente Waalwijk is een voornamelijk lokaal feestje, waarbij de invloed van de grote boze buitenwereld beperkt blijft tot den Haag. Soms is het goed om je te realiseren dat er veel meer is dan Waalwijk, dat wij niet op een eiland wonen, en in zo’n tijd leven wij nu. Oorlogsvluchtelingen, arbeidsmigranten die een plaatsje moeten krijgen, de gevoelde dreiging van geweld, allemaal moeilijke vraagstukken zonder duidelijke oplossing. De zo moeizaam opgebouwde Europese samenwerking dreigt spaak te lopen, en hoe langer hoe meer mensen willen zich achter de eigen grenzen terugtrekken. Mensen van niet Nederlandse afkomst zijn zich in toenemende mate minder welkom gaan voelen in ons toch ooit zo gastvrije land. In het algemeen in er minder sprake van verdraagzaamheid naar anderen, denk ook aan homosexuelen, ouderen, jongeren, rijken , armen.. Juist daarom is het goed je te realiseren dat Waalwijk een onderdeel van een groter geheel is, en dat al onze wetten en regeltjes gebaseerd zijn op de Nederlandse grondwet. Het eerste artikel van die grondwet gaat over de manier waarop we met verschillen moeten omgaan, en is maar op één manier uit te leggen. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Voorzitter, deze tekst lijkt aan inhoud te verliezen als je luistert naar de discussies die de laatste tijd in Nederland en Waalwijk gevoerd worden. Waar wij groot en trots op de muren van de raadzaal hebben staan dat wij het fundament der lokale democratie zijn, zou het goed zijn om het fundament onder onze rechtstaat ook prominent uit te dragen. Wij hebben daar een motie voor voorbereid.

Voorzitter, de begrotingspositie voor de gemeente Waalwijk geeft ook voor de komende jaren een positief beeld, en GroenLinksaf is daar uiteraard tevreden over. Deze stijgende lijn lijkt mogelijkheden te scheppen, maar daar vinden we niets van terug in deze kadernota. Dat is jammer, zeker omdat er wel ruimte is om meer te doen dan we nu van plan zijn. Een aantal kleine zaken willen we nu kort aanhalen, bij de begrotingsbehandeling komen we nog wel uitgebreider terug op hoe wij denken gebruik te kunnen maken van de ruimte die wij zien in de begroting.

Voorzitter, vorig jaar werd ons in veel woorden een positief resultaat van bijna 2 miljoen bij nBaanbrekers voorspeld, nu wordt er met weinig woorden gesproken over het verwachtte structurele verlies. De onzinnige € 170.000 bezuinigingsbijdrage Baanbrekers uit het coalitieprogramma zou volgens ons wel mogen verdwijnen. We weten sinds kort officieel uit de krant dat de verwachting dat Baanbrekers ons ooit geen geld zal kosten onzin is, en in Binnenlands bestuur was het de verslaggever ook opgevallen dat volgens de wethouder zwarte cijfers alleen verwacht werden omdat wij dat wilden. De maakbare begroting á la Bakker. Geef de raad brood en spelen! Mensen in een uitkeringssituatie hebben die luxe niet, en moeten wel echt kijken naar wat kan en wat niet. Laten wij ze daar in helpen door ze via Baanbrekers pro-actief te wijzen op regelingen en vrijstellingen waar zij voor in aanmerking komen.

Dan de transities, onvindbaar in deze kadernota. De discussie over dit onderwerp spitste zich deze periode toe op de huishoudelijke hulp, waarschijnlijk door de opvallende fouten die daar gemaakt zijn. Het onderwerp is wel veel groter. Opvallend is dat er bij de meest kwetsbare WMO groepen, de hulpbehoevende ouderen en de jongeren in problemen, geld overblijft. Dit geld komt in een transitiereserve, want zal wellicht later nog nodig zijn, maar het feit dat we overhouden geeft aan dat een en ander nog niet goed gaat. Een signaal dat vorig jaar tijdens de gesprekken met de zorgprofessionals ook duidelijk afgegeven werd. Er zijn instellingen die tijdelijk gratis zorg aanbieden omdat het budget op is, en er zijn instellingen die geld overhouden. Deze zwarte cijfers heeft GroenLinksaf zeker niet gewild wethouder. Wat gaat u doen Wethouder?

Dan problemen van een andere aard, de blijvers- en starterslening. GroenLinksaf pleit al jaren voor beide lening-varianten. Door ouderen via een blijverslening de mogelijkheid te bieden hun huis goedkoop aan te passen, kunnen ze op hun eigen manier in hun eigen omgeving gelukkiger oud worden, iets dat helaas niet iedereen gegeven is. Door jongeren met een starterslening hier goedkoop een huis te kunnen laten kopen, houden we jongeren in Waalwijk en vergrijst Waalwijk minder. “Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken” riep de wethouder desgevraagd, maar daarna bleef het lang stil. We hebben ondertussen begrepen dat het college met de leningen aan de gang gaat. In afwachting van een voorstel zullen wij de aangekondigde motie aanhouden. Eventueel kunnen we hem op een later moment nog inbrengen, we vertrouwen er op dat dat niet nodig zal zijn.

De speelgoedbank. Een mooi kleinschalig initiatief dat zorgt dat ook kinderen van ouders met weinig financiële speelruimte regelmatig leuk speelgoed kunnen krijgen. Het kost bijna niets maar is erg belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het ontbrekende bedrag is € 2400, het overschot op het armoedebeleid is € 186.000. De rekensom is niet moeilijk te maken collega’s, daarom heeft GroenLinksaf een motie opgesteld die u vraagt dit kleine bedrag beschikbaar te stellen.

In het verlengde hiervan vragen we k. ort aandacht voor het stopzetten van de subsidie aan de stichting “Samen RKC”. Een aantal jaren geleden was GroenLinksaf daar fel tegen, wij zagen het als een verkapte subsidie aan iets dat al genoeg geld kost. Terugkijkend kunnen we niet anders dan onze waardering uitspreken voor de manier waarop dit geld besteed is. Deze stichting bouwt echt bruggen in de samenleving. Helaas, zo plotseling als hij verscheen verdween de subsidie weer, daarmee een eind makend aan iets moois dat mede door de gemeente mogelijk gemaakt werd. GroenLinksaf steunt de motie die vraagt om voortzetting van de steun aan de stichting samen RKC.

Voorzitter, GroenLinksaf heeft de ontwikkelingen rond SLEM met belangstelling gevolgd. Er ligt nu een mooi concept dat zeker kansen voor het centrum schept. Het is mooi dat Waalwijk bereid is een kleine 10 miljoen in cultuur te investeren, zeker als het gaat om schoenen en leren, ons Waalwijks industrieel erfgoed. Laten we zorgen dat er zo snel mogelijk met de realisatie van het project begonnen wordt. We praten er lang genoeg over. Het is wel vreemd dat we aan de ene kant erg gul zijn met het schuiven van geld naar cultuur en het behoud van lokaal erfgoed, maar aan de andere kant accepteren dat een beeldbepalend kunstwerk dat alle Waalwijkers kennen in de steenvermaler terecht dreigt te komen. Het baksteenmozaïek aan de muur van de voormalige LTS is voor relatief weinig geld, voor de helft afkomstig uit externe bronnen, te behouden voor onze burgers. GroenLinksaf zou eigenlijk samen met een andere raadsfractie aandacht voor de verplaatsing van het mozaïek vragen, maar tot onze verbazing heeft die fractie zich teruggetrokken. Er is blijkbaar iets tussen gekomen, maar als lokale politieke partij zijn dit nu juist de zaken waarmee je de burgers laat zien dat je ook in hun belang denkt. Daarom vragen wij via een motie uw steun voor het behoud van het kunstwerk van Berend Hendriks.

Er lijkt muziek te zitten in grote culturele projecten in Waalwijk, we hebben net 2,5 miljoen in de Leest gestoken, gaan het SLEM een schoen van 10 miljoen aantrekken, en wachten op de toegezegde oplossing voor de Djemm verenigingen. 1 April 2017 moeten zij uit de oude Karwei weg zijn, waar blijft de oplossing die u zou zoeken wethouder?

GroenLinksaf ziet overal in Waalwijk groen verdwijnen. Soms nodig, maar elke boom die verdwijnt en niet vervangen wordt is er één teveel. Voorzitter, graag op korte termijn een overzicht van wat er de laatste 5 jaar gekapt is en wat er waar voor teruggekomen is. Ook zouden we graag zien dat de gemeente weer geld beschikbaar stelt voor het natuurbelevingsproject Het Bewaarde Land; een natuurprogramma van het basisonderwijs waarin kinderen leren over de natuur in de natuur, zoals het hoort.
Voorzitter, wij begonnen met de boze buitenwereld en hoe Waalwijk daar mee in aanraking komt. In Brussel, de stad waarvan de naam niet meer genoemd mag worden, heeft men veel tunnels. Het probleem is echter dat ze door gebrekkig onderhoud op instorten staan. Het nietige Waalwijk heeft bijna hetzelfde probleem, ook hier Belgische toestanden, op dezelfde manier tot stand gekomen. Op loopafstand van mijn voordeur is een bruggetje dat met mooie rode linten feestelijk is afgezet omdat het gevaarlijk slecht onderhouden is, en zo zijn er meer in Waalwijk. Wij roepen het college op in samenspraak met onze burgers te bekijken op welke manier wijkbruggen behouden kunnen blijven, niks slopen dus! We steunen dan ook de hierover ingediende motie. Juist in deze tijd is het beter bruggen te bouwen dan ze af te breken, en zeker als je samen kunt bouwen. College, wellicht wordt het tijd dat u eens over de brug komt!

Tot zover in eerste instantie

 

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk