KANSEN EERLIJK (VER)DELEN

KANSEN EERLIJK (VER)DELEN

GroenLinksaf wil een samenleving waarin iedereen de kansen krijgt en pakt die nodig zijn om zelfredzaam te zijn. Een maatschappij waarin de verschillen – met name op sociaaleconomisch gebied – afnemen. Daarvoor is beleid nodig dat geeft en vraagt; beleid dat de gemeente uitdaagt het maximale te doen en dat onze inwoners uitdaagt er het allerbeste van te maken: zelf en samen.
Meedoen kan op allerlei manieren. Werk, betaald of onbetaald, thuis, op de zaak of elders: overal is er genoeg te doen. Voor GroenLinksaf heeft iedereen zowel het recht als de plicht om mee te werken aan onze samenleving. Maar voor een aantal mensen is betaald werk nu en in de toekomst geen haalbare kaart. Soms maken fysieke en psychische belemmeringen dit onmogelijk, of krijgt iemand op de arbeidsmarkt domweg geen enkele kans. Wat ons betreft zijn alle mensen gelijkwaardig, met of zonder een betaalde baan. Daarom pleiten wij voor emancipatie van baanlozen. Dat zou kunnen via het realiseren van een basisinkomen en daar zou naar onze mening dus snel mee geëxperimenteerd moeten worden.

 

WERK, INKOMEN EN PARTICIPATIE

Het hebben van werk is heel belangrijk. Sowieso omdat je inkomen nodig hebt om van te leven, maar ook omdat het je een sociaal kader biedt. Je hebt mensen om je heen en mag je ergens voor verantwoordelijk weten. Door meerdere oorzaken vindt een grote groep mensen zoals gezegd geen werk. Natuurlijk kan dit voor een deel door een herverdeling van arbeid worden opgelost. Mensen werken ieder dan minder uren, waardoor meer mensen ‘aan de bak’ kunnen. En er zijn ook mensen die vanwege ziekte en dergelijke niet in staat zijn tot werken. In de gemeente Waalwijk wil GroenLinksaf werken aan een gelijkere spreiding van werk en inkomen.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Mensen te stimuleren iets terug te doen voor de ondersteuning die ze van de overheid ontvangen in de vorm van een uitkering, zonder verdringing van betaalde banen.
 2. Mensen met een bijstandsuitkering automatisch vrij te stellen van het betalen van gemeentelijke belastingen.
 3. Mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet of een andere (lage) uitkering, en bekend zijn bij “Baanbrekers” en dergelijke een rol te geven bij beleidsvorming en -uitvoering: vertegenwoordigers uit deze groep (die ervaringsdeskundigen zijn) krijgen een plaats in het bestuur van de uitvoeringsorganen.
 4. De gemeente te laten samenwerken met de Voedselbank, Speelgoedbank, Stichting De Strohalm en dergelijke om inzicht te krijgen in armoedeproblematiek die buiten haar gezichtsveld plaatsvindt. In ruil hiervoor faciliteert de gemeente deze instellingen.
 5. De bouw van sociale huur- en koopwoningen te stimuleren.
 6. Belemmeringen voor vrijwilligerswerk, parttimewerk of het starten van een eigen onderneming vanuit een uitkeringssituatie weg te nemen.
 7. Te experimenteren met de kansen binnen de participatiewet, bijvoorbeeld met mogelijkheden om bij te verdienen naast een uitkering. Dit kan door te experimenteren met een basisinkomen.
 8. Jaarlijks minimaal tien (maatschappelijke) stages, leerwerkplekken en banen aan te bieden bij de gemeente.
 9. Actief te streven naar vaste arbeidscontracten bij de gemeente van maximaal 32 uur per week zodat meer mensen aan het werk kunnen.
 10. Bij aanbesteding bedrijven die op voorgaand genoemde wijze werkgelegenheid voor meer mensen realiseren de voorkeur te geven.
 11. (Jeugd)werkeloosheid aan te pakken, bijvoorbeeld via startersbeurzen, samen met onderwijsinstellingen.
 12. De gemeente Waalwijk als uitgangspunt te laten hebben geen relatie aan te gaan met (semi)publieke organisaties waar de verschillen in beloning te groot zijn, zoals instellingen waarvan de bestuurder(s) meer inkomen heeft/hebben dan de Balkenende-norm.
 13. Blijvende werkgelegenheid te genereren. Daarom moet de gemeente niet alleen schaken op de borden van logistiek en leer, want daar zal snel veel werk worden geautomatiseerd. Een bredere spreiding van bedrijvigheid moet leiden tot een grotere baanzekerheid.
 14. Succesvolle initiatieven en samenwerkingsverbanden, zoals het Samenwerkingsoverleg Armoede & Zorg Waalwijk (SAW), ruimte te geven om inwoners die het nodig hebben te helpen.
 15. De schuldenproblematiek aan te pakken via preventie, schuldsanering en nazorg.
 16. Geld vrij te maken voor bijzondere bijstand voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 120 % van het minimumloon als zij bijzonder hoge woonlasten (inclusief energiekosten) of zorgkosten hebben.

 

ZORG EN WELZIJN

Een grote groep mensen is aangewezen op door de gemeente te organiseren zorg. In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid veel taken overgeheveld naar de gemeente, die deze taken met een veel kleiner budget dan voorheen moet realiseren. Dus is er gezocht naar wegen om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. Maar het was niet te voorkomen dat dit heeft geleid tot kaalslag: zorgbehoevenden kregen minder zorg dan ze gewend waren en de zorgverleners zagen zich geconfronteerd met flexcontracten en een lager inkomen. Dit moet wat GroenLinksaf betreft anders. In de gemeente Waalwijk zal de zorg zodanig gefinancierd moeten worden dat de sterkste schouders de zwaarste last dragen: waar mogelijk wordt ingezet op inkomensafhankelijke bijdragen.
Eigen initiatieven die aan de hierboven vermelde uitgangspunten een goede invulling geven willen we graag steunen.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Ondersteuning door wijkteams en welzijnswerk zo in te zetten dat gespecialiseerde zorgvragen zoveel mogelijk voorkomen worden. Als deze (vooral preventieve) zorg nodig is, moeten de toegankelijkheid en kwaliteit gegarandeerd zijn.
 2. Onze inwoners op te zoeken. Veel mensen zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden op gebied van zorg en welzijn. Dat wordt er niet beter op als er alleen een centraal loket is waar mensen met concrete vragen naar toe kunnen, want dan hebben alleen de sterkeren toegang tot zorg en welzijn.
 3. De zorg voor cliënten zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Dit mag niet leiden tot aantasting van inkomen van de zorgverleners.
 4. Alle bijdragen die aan burgers gevraagd worden voor zorg inkomensafhankelijk te maken.
 5. Vrijwilligers, respijtzorg en mantelzorgers de ondersteuning te geven die nodig is.
 6. Eigen welzijns- en zorginitiatieven van burgers te ontdekken, stimuleren, ondersteunen en faciliteren.
 7. Te blijven zorgen voor tijdelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers in nood.

 

JEUGD EN ONDERWIJS

De Waalwijkse jeugd moet de Waalwijkse toekomst worden. Om ervoor te zorgen dat die jeugd voor een groter deel dan nu meebouwt aan de Waalwijkse toekomst, moet onze gemeente zo aantrekkelijk gemaakt worden dat jongeren er graag willen blijven.
Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voor ouders met een smalle portemonnee is het heel vervelend als scholen in het kader van meerdaagse culturele of sportieve reizen, internationale uitwisselingen en het – voor hen – onmogelijke vragen. De gemeente zou volgens GroenLinksaf enerzijds de scholen moeten manen om dure en verre reizen terug te dringen en anderzijds ouders waarvan nu de kinderen niet mee kunnen financieel ruimhartig moeten helpen. Er moeten gelijke kansen geboden worden in het onderwijs. Dat gaat natuurlijk ook op voor de digitale eisen die gesteld worden: elke leerling heeft soortgelijke faciliteiten nodig. Verder is er de voortdurende behoefte om de zwakke leerlingen die dreigen uit te vallen stevig te begeleiden.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. De Jeugdzorg zo vorm te geven dat de jeugd gebruik kan maken van snelle en goede zorg.
 2. Meer gebruik te maken van de Brede Scholen, die als bakens in de wijken functioneren waar bewoners elkaar ontmoeten en terecht kunnen met hun vragen en activiteiten op allerlei gebied.
 3. Meer jongeren aan een startkwalificatie te helpen, onder meer door interventie middels ‘Rebound’ of de juiste zorg. Een startkwalificatie is natuurlijk méér dan een papiertje; het is een opstap naar zelfstandig in eigen onderhoud kunnen voorzien.
 4. Stages en leerwerktrajecten verplicht op te nemen in bouwprojecten en andere grote opdrachten van de gemeente.
 5. Blijvend te investeren in voor- en vroegschoolse educatie
 6. Te zorgen dat onderwijs aandacht besteedt aan de leefomgeving. IVN/De Waerdman kan hierbij een belangrijke taak vervullen.
 7. Jongerenwerkers actief te hebben in de hele gemeente die jongeren kennen en die, o.a. samen met wijkteams en onderwijs, inzetten op preventie en vroege signalering. Tavenu zou hier een leidende rol in moeten spelen.
 8. Scholen te stimuleren om terughoudend te zijn als het gaat om extra kosten die ouders moeten betalen, waarbij te denken valt aan excursies, aanschaf van apparaten en speciale onderwijsvormen. De kinderen van de minst draagkrachtigen mogen niet minder mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen dan de anderen. Daar moet ook de gemeente deze kinderen in bijstaan.
 9. Initiatieven die Waalwijkse jongeren langdurig kunnen binden aan deze gemeente te ondersteunen. Een gevarieerd en aansprekend uitgaansleven is daarom gewenst.
 10. Samen met de andere gemeenten waarvan het archief berust bij het regionaal archief te werken aan een verdere optimalisering van educatieve opdracht – naar de scholen en burgers toe. De toegankelijkheid van dit tamelijk ver weg gelegen archief te verbeteren.

 

CULTUUR EN SPORT

Waalwijk is voor alle Waalwijkers. Dus ook op het gebied van cultuur en sport zullen de Waalwijkers die het financieel moeilijk hebben geholpen moeten worden. Bijvoorbeeld door financiële steun via de ‘paswijzer’. Voor iedereen moet Waalwijk een gemeente zijn waar je plezier kunt hebben door een veelzijdig cultureel aanbod. Passief – door theaterbezoek bijvoorbeeld – maar liefst ook actief. De gemeente heeft daarnaast een belangrijke taak als het gaat om actieve sportbeoefening. Sportverenigingen kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente. Passieve sport is niet iets waar de gemeente geld aan dient uit te geven. Aanbieders als RKC moeten hun eigen broek ophouden.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Activiteiten en cursussen in het ‘Kunstencentrum’ en voorstellingen in ‘De Leest’ betaalbaar te houden en/of maken. Inwoners die bekend zijn bij de Baanbrekers krijgen paswijzers die hierin voorzien.
 2. Te zorgen voor een toegankelijke bibliotheek voor iedereen. Tot 21 jaar hoort de bieb gratis te zijn, ook om laaggeletterdheid waar mogelijk te voorkomen.
 3. Sport te zien als meer dan bewegen en gezondheid. Bij de sportverenigingen liggen kansen voor wijkwerkers, wijkmanagers en andere sociaal werkers om sociale structuren te ondersteunen, te versterken en preventief op te treden.
 4. Bewegen in de buurt aan te moedigen door de aanleg van (natuur-)speeltuinen voor kinderen, sportveldjes voor de jeugd en beweegtuinen (met toestellen) voor jong en oud.
 5. De stad, om te beginnen met het centrum, speelser en uitdagender te maken. Zorg in de stad voor elementen die speelsheid en onderling contact mogelijk maken. Denk aan dam- of schaakspelen van stevige grootte, of andere speelgelegenheden.
 6. Topsport zichzelf te laten financieren. GroenLinksaf verzet zich tegen een verder geld steken in organisaties als BVO RKC.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk