Motie huisvesting arbeidsmigranten

Waalwijk

Donderdag 4 februari heeft de fractie van GroenLinksaf een motie (vreemd aan de orde) ingediend over de huisvesting van arbeidsmigranten.

De aanleiding
De aanleiding voor de motie was voor GroenLinksaf tweeledig:
1. Dinsdagavond 2 februari is er overleg geweest met een bevriende fractie uit Loon op Zand en een aantal statenleden over de problemen m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten in recreatiepark de Droomgaard in Kaatsheuvel. In het overleg is besproken dat het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten gemeentegrenzen overschrijdend is en een regionale samenwerking noodzakelijk is. Wij hebben besloten om in de eigen gemeenteraden een motie in te dienen om regionale samenwerking op te starten.
2. De ruim 1000 handtekeningen van bezorgde bewoners uit de wijk Besoijen tegen het huisvesten van arbeidsmigranten in Samarja.

De eerste motie
Wij hebben een motie voorbereid en deze vooraf gedeeld met alle raadsfracties om goed voorbereid de vergadering in te kunnen gaan. Een motie vreemd is namelijk een motie wat in de Raad behandeld wordt buiten de oorspronkelijke agenda om. Het is een voorstel vanuit de Raad om een bepaalde opdracht mee te geven aan het college.
De opdracht van deze motie was:
1. de beleidsnotitie “huisvesting arbeidsmigranten” uit maart 2013 verder uit te werken op basis van de recente ontwikkelingen in de huisvesting van diverse doelgroepen;
2. Geen besluit te nemen over de huisvesting van arbeidsmigranten in “Samarja” tot dat de gewijzigde notitie is vastgesteld door de Raad;
3. met de gemeenten in De Langstraat en Hart van Brabant op korte termijn te werken aan een brede oplossing van dit vraagstuk en dit in te brengen bij de concept strategische meerjarenagenda 2016-2020 van de regio Hart van Brabant.

Waarom een gewijzigde motie?
Een uur voor de vergadering zijn wij er op geattendeerd dat het besluit bij punt 2 juridisch niet uit te voeren was. Voor de locatie Samarja was officieel al een vergunningsaanvraag ingediend en deze aanvraag kon alleen maar beoordeeld worden op bestaand beleid en niet op het vernieuwde beleid.
Daarop hebben wij de motie aangepast en een nieuwe motie ingediend. Omdat de raadscollega’s niet in de gelegenheid waren gesteld om de motie uitvoerig te kunnen bespreken is er geschorst tijdens de vergadering om hen die mogelijkheid te geven.  Deze motie is na coalitie- en collegeoverleg uiteindelijk aangenomen met een grote meerderheid in de Raad.

Wat betekent dit besluit nu voor Samarja?
De initiatiefnemer heeft een vergunningsaanvraag ingediend. Deze was niet compleet en is teruggestuurd. Zodra de initiatiefnemer de ontbrekende stukken aanlevert wordt de vergunningsaanvraag voortgezet en beoordeeld op basis van de huidige beleidskaders.
Door de aangenomen motie heeft de wethouder de opdracht gekregen om het huidige beleid te actualiseren. Het geactualiseerde nota wordt door de Raad goedgekeurd.
De wethouder gaat daarna met de gewijzigde nota onder de arm in gesprek met de initiatiefnemer om te kijken of de initiatiefnemer bereid is om zijn plan te herzien op basis van de gewijzigde nota en mogelijk met een alternatief plan wil komen.
Indien de initiatiefnemer hier niet aan mee wil werken wordt zijn aanvraag alsnog getoetst op basis van de bestaande beleidsnota.

Is GroenLinksaf tevreden met de uitslag?
Ja, want:
1. Door deze motie wordt het huidige beleid geactualiseerd. De Raad is straks weer aan zet om de kaders vast te stellen voor dit huisvestingsprobleem.
2. door onze motie wordt het huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten bekeken op regionaal niveau en wordt samen met de regio gezocht naar oplossingen.
3. Door deze motie is er weer een opening om met de initiatiefnemer van het plan Samarja in gesprek te gaan. Aan hem zal gevraagd worden of hij zijn plannen wil herzien aan de hand van de nieuwe beleidsregels.

Wordt vervolgd!

Waalwijk, 04-02-2016

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Het GroenLinksaf Bankje

Om te vieren dat GroenLinksaf dit jaar 40 jaar bestaat hebben we een aantal leuke activiteiten georganiseerd voor onze leden, vrienden en ondersteuners. Maar we

LEES MEER

Vergaderschema najaar

In januari 2022 ging de Waalwijkse gemeenteraad over op een ander vergadermodel. In plaats van een cyclus met een A-raad en B-raad, werd er overgegaan

LEES MEER
Zomer in de tuin: Koninginnepage

Terugblik eerste helft 2022

Voordat we de zomervakantie ingaan, kijkt GroenLinksaf terug op de eerste helft van 2022. Het jaar begon met aangescherpte coronamaatregelen. Net als de gemeenteraad, moesten

LEES MEER
Samen werken aan de Toekomst Coalitieakkoord 2022-2026

Samen werken aan de Toekomst

Coalitieakkoord 2022-2026 11-06-2022 Samen werken aan de Toekomst is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. De presentatie ervan vond afgelopen donderdag plaats in het Schoenenkwartier.

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk