Betoog Kaderstelling 2018

Hoewel het bij de kaderstelling vooral over geld gaat, is het belangrijk om het bredere plaatje in beeld te houden. Waar doe je het voor en levert dat meer op dan geld?
Input voor de kadernota is het coalitieprogramma ‘Krachten bundelen’.
Op basis van de kadernota 2018 wordt straks de begroting gemaakt, en 2018 is een verkiezingsjaar! Het coalitieprogramma geeft richting tot halverwege maart 2018, daarna is het tijd voor een nieuwe raad en nieuw college. Dat maakt de betekenis van deze kadernota ook zo interessant, misschien dat daarom de inhoud juist weinig interessant is? Het resulteert in ieder geval in een kadernota waarbij voornamelijk op de ‘winkel wordt gepast’ tot de volgende bestuursperiode. Weinig nieuws onder de zon.
Er zijn een aantal ‘kleine’ zaken die ons opvallen in het voorjaarsbericht en de kadernota. Allereerst het redelijk grote aantal nadelige voorzienbare financiële afwijkingen in de voorjaarsnota. Voor een aantal onderwerpen bestaat al enkele jaren een negatieve trend, maar de begroting wordt nu pas structureel aangepast voor deze incidentele tegenvallers. Goed dat er nu actie ondernomen wordt, jammer dat dat niet eerder gedaan is.

Verder wordt gesproken over de verlaging van de parkeertarieven en de daarbij behorende daling van de parkeeropbrengsten. Het is opvallend dat deze alvast voor meerdere jaren geboekt zijn, ondanks dat het om niet meer dan een pilot van een jaar gaat. Voor de duidelijkheid, de criteria waaraan voldaan moet worden om van een succesvolle pilot te spreken zijn niet bekend, en de resultaten zijn nog niet binnen. Er is dus iets ingeboekt waar nog niets van bekend is. Valt dit wellicht onder “over het graf heen regeren”? Onder het kopje wensen van het college gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Voor zaken waarvan we zeker kunnen zijn dat ze op de begroting drukken wordt geen post opgenomen na 2018. De invoering van de Omgevingswet zal bijvoorbeeld gevolgen voor de begroting hebben. Dat is geen kwestie van misschien zoals bij de parkeerinkomsten, dat is zeker, en het zal aan de nieuwe raad zijn om tijdig invulling aan deze zaken te geven.

GroenLinksaf kiest natuurlijk voor een groene en gezonde omgeving. Een omgeving die uitdaagt tot bewegen en ontmoeten, een omgeving waar je fit en energiek van wordt. Een omgeving waar je sociale contacten legt en mensen leert kennen, en je je fijn en veilig voelt. Dat vindt GroenLinksaf belangrijk. Daar gaan we voor. Het is daarom goed dat er gewerkt wordt aan de stadstuin bij het Kropholler.
GroenLinksaf ziet graag dat dit een start is om Waalwijk uitdagender en groener te maken. Er moet niet alleen meer groen komen, bestaand groen moet bij nieuwe ontwikkelingen ook zoveel mogelijk ontzien worden. Toekomstige planontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de Akkerlanen, dienen deze uitgangspunten nadrukkelijk mee te nemen. Waarom gebruiken we het succesvolle burgerpanel niet om hierover de mening van de inwoners te peilen?

GroenLinksaf kiest natuurlijk voor een duurzame samenleving. Een samenleving die niet gebaseerd is op het verbruiken maar op het hergebruik. Een samenleving waarin toekomstige generaties net zo belangrijk zijn als de huidige generatie. Dat vindt GroenLinksaf belangrijk. Voor de wereld is het nog een hele opgave, en voor Waalwijk ook. We zien gelukkig dat veel mensen en verenigingen in Waalwijk hier hard mee bezig zijn. Alle activiteiten die hier aan bijdragen juichen wij toe. Hoe zit het eigenlijk met de toekomstplannen van de gemeente Waalwijk, bijvoorbeeld met betrekking tot het windmolenpark.

GroenLinksaf kiest natuurlijk voor open samenwerking. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen maken Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. Wij mogen maar wat blij zijn met de kracht, creativiteit en inventiviteit die zij bezitten. Als gemeente proberen we ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de samenleving. Een goede zaak, maar er mag soms best nog een stapje extra gezet worden. Bijvoorbeeld op het gebied van transparantie. Waarom hoort Waalwijk niet tot die gemeenten die actief publiek data openbaar maakt? Waarom mogen indieners van een Wob-verzoek nog steeds geen gebruik maken van e-mail, terwijl de dwangsom voor gemeenten al lang uit de wet is geschrapt? Een stapje extra en redeneren vanuit inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zouden wij erg waarderen. GroenLinksaf vindt dit een serieus aandachtspunt voor het nieuwe college dat met deze kaders aan de gang mag in 2018.
De toneelverenigingen verdienen nu na zoveel tijd wel duidelijkheid. De oplossing is steeds vooruitgeschoven. We verwachten van de wethouder voor de begroting een oplossing. Langer laten wachten kan echt niet meer!

GroenLinksaf kiest natuurlijk voor sociaal en eerlijke kansen. Wij willen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden en zich naar eigen inzicht kan ontwikkelen. We hebben natuurlijk veel problemen gekend met het beleid voor de huishoudelijke hulp, en we hadden behoorlijke uitdagingen op het gebied van vluchtelingen opvang. Gelukkig lijken de grootste uitdagingen op dit vlak inmiddels in het verleden te liggen, al valt er nog meer dan genoeg te doen. De Jeugdzorg is nog niet af, alle onderdelen van de transities zijn nog volop in ontwikkeling. Het is nog veel te vroeg om tevreden naar het totaalbeeld te kijken. Er zit voorzichtig schot in de zaak. Laten we die goede lijn doorzetten, zodat we op termijn de best mogelijke zorg voor onze burgers kunnen garanderen.
Als we tenslotte de toekomst met het verleden verbinden zijn er nog wel een aantal punten waar de fractie van GroenLinksaf zich zorgen over maakt. We hebben in het verleden verschillende keren gezien dat de gemeente Waalwijk grotere projecten moeilijk tot een succesvol einde wist te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de eerste aanbesteding insteekhaven of de renovatie van de sluis. Als we dan bijna aan het einde van de coalitie-periode zijn, zien we dat er op zijn zachtst gezegd bij de eigen majeure projecten insteekhaven, SLEM en GOL nog wel wat werk voor handen is. Daarnaast liggen er nog wel een aantal andere grote opgaven voor ons. Wij zullen met dit verleden dan ook extra kritisch kijken naar grote opgaven die voor ons liggen.

Wij gaan in ieder geval voor een mooi 2018. Laten we dat samen oppakken en er een succes van maken.

Sjors Slaats

6 juli 2017

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk