GROEN

(Duurzame ontwikkelingsdoelen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Het belang van een groene en gezonde omgeving is de afgelopen jaren alleen maar duidelijker geworden. Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder: ook in Nederland hebben we inmiddels te maken met hittegolven, droogte en wateroverlast. Uiteraard is de noodzaak om daar iets aan te doen een wereldwijd probleem, maar wij denken dat we ook plaatselijk stappen in de juiste richting kunnen zetten. Het is de hoogste tijd! Daarom zet GroenLinksaf zich in voor een duurzame gemeente.

VERGROENEN

Wij willen Waalwijk rijker zien aan bomen, planten en bloemen. Niet alleen mensen voelen zich daardoor namelijk gelukkiger: dieren hebben een natuurlijkere leefomgeving en we zijn hiermee met z’n allen beter bestand tegen klimaatverandering. We kunnen die groene omgeving behouden, verbeteren en uitbreiden door:

 • Verstening rondom woningen tegen te gaan. Via bewustwordingscampagnes en stimuleringsregelingen zoals subsidies en leningen, wijkgerichte acties en het beschikbaar stellen van groen kunnen we steeds meer tegels in tuinen vervangen door bomen en planten.
 • De openbare ruimte te ‘vergroenen’. Onder andere door het herzien van het maaibeleid, waarbij we ons richten op het aanmoedigen van een grotere biodiversiteit en te leren van de experimenten van de afgelopen jaren. Akkerranden zaaien we in met biologische en inheemse bloemen- en kruidenmengsels.
 • Een divers en doordacht gemeentelijk bomenplan met specifieke aandacht voor bestaande bomen. Bij het planten van bomen zorgen we voor diversiteit (meer inheemse soorten). Er komt een beheer- en onderhoudsplan voor bomen waarin we rekening houden met een goede groeiplaats, zodat ziektes zoveel mogelijk voorkomen worden en de bomen langer blijven leven.
 • De agrarische sector af te raden om schadelijke gewasbeschermingsmiddelen zoals glyfosaat te gebruiken in de land- en akkerbouw. De gemeente geeft daarin zelf het goede voorbeeld.
 • Bij alle nieuwbouwprojecten te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig groen en bijvoorbeeld te experimenteren met horizontaal groen, groene gevels en daktuinen en groene (sedum) daken. Bij bestaande woningen kunnen we dit aanlokkelijker maken door subsidies en/of andere financiële regelingen.
 • Natuur- en milieueducatie te bevorderen en te faciliteren om toekomstige generaties bewust te maken van het belang van de natuur. Hiervoor is een goede samenwerking van de gemeente met natuurorganisaties, scholen, en lokale maatschappelijke initiatieven essentieel.

DUURZAAMHEID

GroenLinksaf staat voor duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat onze keuzes geen onevenredig beslag mogen leggen op de keuzevrijheid van toekomstige generaties: onze kinderen en kleinkinderen. Met betrekking tot energie en afval is dat te verwezenlijken door:

 • Het gebruik van niet-fossiele brandstoffen mogelijk te maken door meer schone energieopwekking (wind en zon). Door innovaties toe te passen in de energieopslag worden we minder afhankelijk van grote energiebedrijven. We willen meer alternatieve energiebronnen zoals waterstof inzetten, bijvoorbeeld in de transportsector.
 • Gaswinning op Waalwijks grondgebied te stoppen. Er bestaan nog steeds plannen van Vermillion Energy B.V. om een extra put te slaan om gas te winnen in onze polder, waarbij mogelijk ook fracking als winningstechniek wordt ingezet. GroenLinksaf vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om dat, en daarmee eventueel gepaard gaande schade, te voorkomen.
 • Verder te gaan met het stimuleren van zuinig omgaan met energie en van isolatie in woonruimte en (gemeentelijke) bedrijfsruimten.
 • De gemeente te laten participeren in (lokale) energieprojecten en daar zelf initiatieven in te ontplooien. De energieopbrengsten laten we zoveel mogelijk ten goede komen aan de samenleving.
 • Het verminderen van de kilo’s restafval per inwoner, waarbij 45 kg restafval per inwoner het ambitieniveau blijft. De herbruikbare materialen zamelen we gescheiden in, zodat ze verwerkt kunnen worden als grondstof. We gaan gerichte campagnes voeren om de hoeveelheid restafval te reduceren en het bewust consumeren te bevorderen.
 • Een circulair ambachtscentrum in te richten, waarbij organisaties als Twiddus, het Repaircafé, de Speelgoedbank, kringloopbedrijven en andere organisaties samenwerken om verspilling van gebruiksartikelen te voorkomen.
 • Zwerfafval terug te dringen. Tegen afvaldumping in de openbare ruimte wordt wat ons betreft streng opgetreden.
 • Vol in te zetten op duurzame mobiliteit, inclusief deelmobiliteit. Voorbeelden zijn: elektrisch vervoer (e-scooters, e-steps, e-bikes en e-auto’s) en het transport over water.

GEZONDE OMGEVING

Een gezonde omgeving zorgt voor een goed leefklimaat en bevordert het welzijn van mens en dier. Waalwijk is een gemeente in ontwikkeling: bedrijventerreinen groeien en komen dichter bij woningen te liggen. Bovendien grenst een flink deel van Waalwijk aan een snelweg of autoweg. Daarom vindt GroenLinksaf het extra belangrijk dat gezondheid een van de uitgangspunten wordt in de omgevingsvisie en het totale beleid van de gemeente Waalwijk. Een gezonde leefomgeving realiseren we door:

 • Geluidsoverlast aan te pakken. De gemeente moet zich bewust zijn van het effect van geluid op een gezond leefklimaat. Daarom moeten we naast geluidsberekeningen ook geluidsmetingen doen en waar nodig stappen ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan een geluidsscherm aan de A59 bij Baardwijk.
 • Oog te hebben voor luchtkwaliteit. De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om die te beïnvloeden. Lucht komt namelijk overal vandaan. Wat wél kan: de luchtkwaliteit in Waalwijk beter in kaart brengen en onder de aandacht brengen bij andere overheden, en/of gerichte maatregelen nemen. Uitvoering van het Schone Luchtakkoord (een overeenkomst tussen het Rijk, provincies en een groot aantal gemeentes in ons land, inclusief Waalwijk) kan daarbij helpen.
 • Geuroverlast van bedrijven te toetsen. Binnen Waalwijk ervaren inwoners regelmatig overlast van geur afkomstig van het industrieterrein, ook al worden wettelijke normen niet overschreden. In het nieuwe Industrieel Geurbeleid heeft de gemeente de mogelijkheid om geurbeleving als handhavingscriterium te toetsen door een geurbelevingsonderzoek te doen onder de bewoners en aan bedrijven nadere voorschriften of maatregelen op te leggen.
 • Stoepen, pleinen, wegen en wijken dusdanig in te richten dat het inwoners uitdaagt om te spelen en meer te bewegen. Daarnaast zetten we met gerichte acties en activiteiten in de directe leefomgeving van onze inwoners in op een gezonde leefstijl. Gezondheid (gezonde voeding, beweging en gezond recreëren) nemen we ook mee in de keuzes voor de inrichting van de openbare ruimte.
 • De toegankelijkheid van de openbare ruimte te vergroten. Ruim 15% van de inwoners van Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk heeft een beperking, waardoor deelname aan de samenleving voor hen soms lastig kan zijn. GroenLinksaf wil meer rekening houden met de wensen van inwoners en bezoekers met een beperking.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk