JIJ MAG HET ZEGGEN!

JIJ MAG HET ZEGGEN!

Samen maken wij de samenleving. Samen maken wij Waalwijk. Inwoners staan centraal bij het beleid van Waalwijk. Zij kennen Waalwijk door en door. GroenLinksaf wil dat de kennis en kunde van inwoners optimaal gebruikt wordt en dat de gemeente zo georganiseerd is dat zij inwoners kan helpen en stimuleren iets te maken van hun wijk, buurt of straat. Pas als inwoners er zelf niet uitkomen, mensen en natuur hulp nodig hebben of het algemeen belang in gedrang komt, bemoeit de gemeente zich ermee. GroenLinksaf gaat dan natuurlijk voor een duurzame, eerlijke, fijne en open samenleving.

 

 

EEN OPEN SAMENLEVING

In een open samenleving kan iedereen invulling geven aan zijn leven zoals hij of zij dat wil. Iedereen kan zich op eigen wijze ontwikkelen tot wie hij of zij wil zijn. Respect voor elkaar is hierbij van groot belang. Niet iedereen heeft dezelfde levensopvatting: een open samenleving begint bij het waarderen van verschillen en het luisteren naar elkaar. Samen maken wij Waalwijk. We putten kracht uit diversiteit en leren van elkaar.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Een gastvrije gemeente te zijn. Dat strookt met artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Tegen discriminatie treedt de gemeente op gepaste wijze op met de middelen die zij hiervoor heeft.
 2. Een gemeente te zijn die samenwerkt en communiceert met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Religie heeft ook een belangrijke sociale functie in onze gemeente. Levensbeschouwing is geen onderwerp om krampachtig mee om te gaan. Samen leven vraagt van zowel atheïsten als gelovigen de nodige tolerantie.
 3. Moderne, objectieve en sterke lokale media te ondersteunen. De lokale media houden inwoners op de hoogte van de gemeentepolitiek en besteedt aandacht aan plaatselijke culturele initiatieven en activiteiten. De media zijn daarmee belangrijk voor o.a. democratische controle en sociale samenhang.
 4. Verbonden te blijven. De gemeente Waalwijk maakt deel uit van een lokale én internationale gemeenschap. Verbondenheid, zoals via stedenbanden en internationale netwerken, maken het leren en begrijpen van elkaar makkelijker. Door op een juiste manier in te kopen draagt de gemeente bij aan een duurzame en diervriendelijke wereld.

 

EEN STERKE SAMENLEVING

Een sterke samenleving kan tegen een stootje. Het is belangrijk dat Waalwijkers zich veilig en geborgen voelen. Alleen dan ben je vrij om te leven en te groeien. GroenLinksaf staat voor een effectieve aanpak van criminaliteit. Preventie speelt hierin een sleutelrol. Wij geloven niet dat het inleveren van vrijheid en privacy per definitie ten goede komt aan de veiligheid.

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Te werken aan veilige buurten. Door samen met gemeente, de buurt en veiligheidspartners de grootste problemen te inventariseren en maatregelen te formuleren ontstaat een gedragen aanpak. Voorkomen is beter dan genezen. De gemeente ziet actief toe op de aanrijtijden van de hulpdiensten.
 2. Verloedering tegen te gaan. Zwerfafval, kapot straatmeubilair, slechte verlichting en andere zaken zorgen voor een gevoel van onveiligheid en werken verdere verloedering in de hand. Het dumpen van afval wordt beboet. De gemeente roept in samenwerking met de inwoners en lokale partners het verval een halt toe.
 3. Buurtbemiddeling in te zetten bij het oplossen van kleine problemen en conflicten tussen buurtgenoten. Waar jongeren betrokken zijn bij een conflict, worden ze ook betrokken bij de oplossing. De Tavenu speelt hierin een belangrijke rol. Buurtbemiddelaars kunnen bruggen slaan tussen jongere en volwassene buurtbewoners. We zorgen voor een goede samenwerking van hulpdiensten, zodat signalering, aanpak en hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is.
 4. Cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden alleen toe te passen in situaties waarin niets anders helpt en onder strenge voorwaarden. De inwoners van Waalwijk moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk door de overheid in hun privacy worden geschonden. De gemeentelijke websites en systemen zijn goed beschermd tegen virussen en cyberaanvallen, zodat de informatie van inwoners privé is en blijft.
 5. Softdrugs te legaliseren. Waalwijk draagt bij aan de beweging voor legalisering en loopt in haar gemeentelijk beleid waar mogelijk voorop met (de)regulering.

 

EEN OPEN GEMEENTE

De gemeente Waalwijk is van ons allemaal en is er voor ons allemaal. Zij staat open voor de zorgen en inbreng van inwoners. De gemeente luistert actief. Over het eigen functioneren en handelen is de gemeente volledig transparant, dienstverlening sluit aan bij de wensen van de inwoners en het ambtelijk apparaat is toegerust op de vele taken. GroenLinksaf staat voor een dienstbare en inzichtelijke gemeente die actief luistert naar de inwoners. De afgelopen raadsperiode organiseerden wij twee keer een Masterclass Politiek Actief. In enkele bijeenkomsten kregen de deelnemers een indruk van het politieke werk en welke rol zij kunnen spelen

Natuurlijk kiest GroenLinksaf ervoor om:

 1. Inwoners in een vroeg stadium mee te laten praten over belangrijke beslissingen en daarbij daadwerkelijk invloed te laten hebben. Waalwijkers kunnen zelf ook onderwerpen aandragen. We gaan verder experimenteren met verschillende manieren van inspraak, om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen mee te kunnen laten doen. Projecten om dit te realiseren – zoals Praat met de Raad waar GroenLinksaf zich sterk voor heeft ingezet – worden voortgezet of geïntensiveerd.
 2. De gemeente Waalwijk zo transparant mogelijk te laten zijn. Dit betekent onder andere dat het gemeentebestuur inwoners informeert over wat er wel en niet bereikt is en dat er een openbaar subsidieregister komt. Waalwijk stelt de gegevens die zij verzamelt beschikbaar als open data, die niet te herleiden zijn tot personen. Zo krijgen burgers en bedrijven de kans om innovatieve toepassingen te ontwikkelen met overheidsdata.
 3. De gemeente kwaliteit te laten leveren. Het liefst met ambtenaren met een vast contract, en waar dat effectiever is met behulp van externe adviseurs. Maar wij zijn tegen draaideurconstructies. Het personeelsbestand van de gemeente is zoveel mogelijk een afspiegeling van de lokale samenleving. De gemeentelijke rekenkamer heeft een actieve rol en wordt serieus genomen. De gemeenteraad krijgt voldoende ondersteuning om al haar taken naar behoren uit te kunnen oefenen: zowel met betrekking tot de koers van het beleid als de controle op de uitvoering daarvan. Als de gemeente taken uitbesteedt, zoals de thuiszorg, let ze in de eerste plaats op kwaliteit en niet alleen op kosten. Ook zaken als duurzaamheid en een goede omgang met personeel (vaste contracten) nemen we mee in de beslissing. Waalwijk kiest voor het gebruik van ‘open source software’ en werkt aan een strategie om het gebruik van gesloten software binnen de eigen organisatie af te bouwen.
 4. Dienstverlening aan te sluiten bij de wensen van de inwoners. We vragen onze inwoners tips voor een betere dienstverlening. Waalwijk biedt dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan. Mensen die behoefte hebben aan rechtstreeks contact en/of niet om kunnen gaan met de digitale dienstverlening, blijven we helpen aan het loket. Medewerkers aan het loket zijn klantvriendelijk, denken mee en kennen hun inwoners. Mensen hoeven niet onnodig lang te zoeken naar informatie op de gemeentelijke website.
 5. Samen te werken als dat meerwaarde oplevert. Waalwijk is als gemeente te klein om alle noodzakelijke voorzieningen zelf te bieden en alle wettelijke taken goed uit te voeren. Wij zijn voor samenwerking binnen de Langstraat en Hart van Brabant als dit nodig is om noodzakelijke voorzieningen te kunnen bieden of taken zorgvuldig en effectief uit te voeren. De gemeenteraad blijft echter verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de resultaten.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk