VOOR ELKAAR

(Duurzame ontwikkelingsdoelen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17)

Waalwijk is een fijne gemeente om in te leven. Dat neemt niet weg dat we ook te maken hebben met grote uitdagingen. Door de snelle economische groei en de gevolgen voor de arbeidsmarkt lijkt er een scheefgroei te ontstaan tussen het aanbod aan werkgelegenheid ten opzichte van ons inwonersaantal en het bijbehorende voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. GroenLinksaf wil daarom op wijkniveau investeren in wonen, gelijke kansen voor iedereen, onderwijs en taal, inburgering en integratie, zorg, sport, kunst, cultuur, burgerparticipatie en het tegengaan van armoede.

WONEN

De ontwikkelingen op de woningmarkt vragen om een duidelijke visie en beleid. We kunnen de juiste keuzes maken door:

 • Nieuw te bouwen woningen aan te passen aan de huidige tijd. De gezinnen zijn kleiner geworden en er zijn veel alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Naast kleinere woningen is het verstandig om levensbestendige woningen te bouwen, waarbij geëxperimenteerd kan worden met innovatieve bouwmethodes zoals modulaire systemen en tiny houses.
 • De wachtlijsten voor sociale huurwoningen te verlagen. De wachtlijsten zijn erg lang en er is steeds meer sprake van ‘scheefwonen’. Doorstroming op de woningmarkt is noodzakelijk. Dit kan gerealiseerd worden door een betere afstemming van de ontwikkelingen op de woningmarkt: bij te bouwen woningen meer rekening houden met de behoefte van onze inwoners.
 • Een zelfbewoningsplicht in te voeren in de hele gemeente voor woningen met een aankoopprijs onder de NHG-norm (€355.000,- in 2022), om zo het opkopen van woningen door beleggers te voorkomen en de huizen beschikbaar te houden voor onze (toekomstige) inwoners.
 • Herbestemming van kantoor- en winkelruimtes tot woningen. De economische ontwikkelingen, de groei van internet-winkelen en digitalisering zorgen ervoor dat steeds meer kantoor- en winkelpanden leeg komen te staan.
 • Diversiteit en inclusie. Bij nieuw te ontwikkelen woningen en grote renovaties kiezen we voor een mix van woningaanbod voor kopers en huurders, maar ook voor een mix van inwoners uit bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Elke wijk zou wat ons betreft een afspiegeling moeten zijn van onze maatschappij.
 • Gedegen huisvesting te bieden aan arbeidsmigranten. Waalwijk is een gemeente met veel werkgelegenheid die niet ingevuld kan worden door onze eigen inwoners. De arbeidsmigranten die hiernaartoe komen willen een tijdelijke plek waar ze fatsoenlijk kunnen verblijven, en sommigen gaan op zoek naar een locatie waar ze langer kunnen blijven wonen. In de woningbouwontwikkelingen moeten we rekening houden met de wensen en verwachtingen van deze groep nieuwe Waalwijkers.

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

Niet iedereen heeft het geluk om geboren te worden in een liefdevol nest, een welvarende omgeving of een gezond lijf. Er blijven altijd mensen die hulp nodig hebben om een eerlijke kans te krijgen in het leven. In Waalwijk werken we aan gelijke kansen voor iedereen. Elke inwoner van onze gemeente mag en kan zichzelf zijn. Dit maken we mogelijk door:

 • Een gastvrije gemeente te zijn. Dat strookt met artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Tegen discriminatie treedt de gemeente op gepaste wijze op met de middelen die zij hiervoor heeft.
 • Een gemeente te zijn die samenwerkt en communiceert met religieuze en levensbeschouwelijke organisaties. Religie heeft ook een belangrijke sociale functie in onze gemeente. Levensbeschouwing is geen onderwerp om krampachtig mee om te gaan. Samenleven vraagt van zowel atheïsten als gelovigen de nodige tolerantie.
 • Verbonden te blijven. De gemeente Waalwijk maakt deel uit van een lokale én internationale gemeenschap. Verbondenheid, zoals via stedenbanden en internationale netwerken, maken het leren en begrijpen van elkaar makkelijker.
 • Als gemeente op een juiste manier in te kopen en zo bij te dragen aan een duurzame en diervriendelijke wereld.

ZORG

Er zijn in onze gemeente mensen met een zorgvraag die varieert van laagdrempelige preventieve zorg tot zware medische en/of psychische hulp. De gemeente geeft uitvoering aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg. De toename van de vraag om zorg in relatie tot de kosten vergt volgens ons een betere afstemming, en het maken van keuzes. GroenLinksaf vindt dat elke inwoner die zorg nodig heeft, zorg moet krijgen. Alleen niet vanuit het uitgangspunt ‘recht hebben op’, maar vanuit het principe ‘nodig hebben van’. Zorg moet passend, betaalbaar en zo dichtbij mogelijk aangeboden worden door:

 • WMO-voorzieningen (huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, ondersteuning en begeleiding) betaalbaar en beschikbaar te houden. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te wonen. Wij vinden een inkomenstoets voor voorzieningen bespreekbaar.
 • Elke jeugdige de zorg te bieden die nodig is. We zien dat deze groep vaker moeite heeft om mee te doen in de samenleving. De prestatiedruk is groot, de agenda’s zijn vol, de opvoed-rol van de ouder is veranderd. Daardoor wordt er meer verwacht van het onderwijs, de zorg en het sociale netwerk. Kinderen ervaren groeiende onzekerheid, wat zich uit in diverse (psychische) klachten op steeds jongere leeftijd.
 • In Waalwijk een goed bereikbaar ziekenhuis te hebben. GroenLinksaf wil dat het ETZ in Waalwijk geopend blijft met een breed aanbod aan poliklinische zorg, zodat onze inwoners hier blijvend gebruik van kunnen maken.
 • De huisartsenpost in Waalwijk in stand te houden. Hoewel de gemeente geen rol heeft in het faciliteren hiervan maakt GroenLinksaf zich hard voor het behoud van deze basisvoorziening.
 • Naast professionele hulp te bieden, maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, eenzaamheid en armoede te ondersteunen. Zo kunnen we de sociale cohesie en de ‘samenredzaamheid’ bevorderen: laten we ook naar elkaar blijven omkijken. Bijvoorbeeld door het organiseren van buurtactiviteiten, laagdrempelige voorzieningen voor mensen met psychische problemen, de inzet van vrijwilligers in de wijk- en buurtzorg, maar ook via diverse apps, zoals Whapp (We helpen) en HOPLR.

ONDERWIJS EN TAAL

Een van de basisvoorwaarden om gelijke kansen te krijgen is het spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal en het kunnen volgen van onderwijs. De gemeente heeft daarin een faciliterende en ondersteunende rol. Deze rol kan ingevuld worden door:

 • Scholen te helpen bij het creëren van een gezond leef- en leerklimaat. Naast de wettelijke huisvestingstaak kan de gemeente bijdragen aan veiligheid, gezondheid, leesplezier en functionele geletterdheid.
 • Schoolmaatschappelijke ondersteuners structureel in te zetten in het primair en het voortgezet onderwijs. Zij zorgen voor de verbinding tussen school, kind, ouder en zorg.
 • De bibliotheek(voorziening) in stand te houden en waar nodig te versterken. Bibliotheken hebben een cruciale rol in het tegengaan van laaggeletterdheid en het bevorderen van leesplezier.

JEUGD EN JONGEREN

Jongeren kunnen een helpende hand nodig hebben op diverse vlakken: vrijetijdsbesteding, onderwijs, zorg en financiën. Of  ze hebben behoefte aan voorlichting en begeleiding op thema’s zoals gezondheid, voeding, sport en beweging. Maar jongeren hebben zelf ook vaak een uitgesproken mening over maatschappelijke thema’s als armoede, diversiteit en duurzaamheid. De gemeente zou jeugd en jongeren een grotere stem moeten geven door:

 • Jeugd- en jongerenwerkorganisaties in te zetten om de behoeften en de wensen van jongeren in beeld te brengen en daar invulling aan te geven. Zij signaleren vroegtijdig de eventuele problemen en bieden een luisterend oor. Samenwerking met de gemeente, het onderwijs, zorginstellingen en andere partners is daarin cruciaal.
 • Jongeren meer te betrekken in de gemeentelijke activiteiten en besluitvorming door niet óver

jongeren te praten en te beslissen, maar met de jongeren zelf. Het jongeren-ambassadeursprogramma is daar een mooi voorbeeld van. GroenLinksaf vindt dat er een vergelijkbaar programma opgezet dient te worden voor jongeren tot 14 jaar.

 • Samen met onderwijsinstellingen, jongerenwerkorganisaties en andere partners participatie-activiteiten te organiseren voor jongeren. Als voorbeeld denken wij aan jongerendebatten en een (digitaal) jongerenpanel.
 • Het creëren van meer ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Het aantal ontmoetingsplaatsen en het uitgaansleven in de gemeente Waalwijk is voor jongeren zeer beperkt. Om ze te binden aan onze gemeente is dit een van de vereisten.

ARMOEDE

Leven en opgroeien in armoede heeft vérstrekkende gevolgen voor de rest van iemands leven. Het is een belangrijke stressfactor waardoor mensen niet goed kunnen functioneren en soms verkeerde keuzes maken. Zeker gezinnen met kinderen moeten we hierin bijstaan om ‘generatiearmoede’ (schulden die van generatie op generatie worden overgedragen) te doorbreken, door:

 • Een goed afgestemd schuldhulpverleningsbeleid. In het kader van preventie heeft Waalwijk al stappen gezet. Onderdeel hiervan is dat inwoners voor advies terecht kunnen, zonder dat er direct een traject aan gekoppeld moet worden.
 • De inzet van meer specialistische schuldhulpverlening waar nodig. Een integrale benadering kan helpen om de schuldenproblematiek zo snel mogelijk onder controle te krijgen en mensen weer perspectief te geven. De schuldsaneringstrajecten willen wij graag inkorten tot maximaal twee jaar.
 • Praktische ondersteuning. Daartoe is het noodzakelijk om organisaties zoals de Voedselbank, de Speelgoedbank, stichting Strohalm en Twiddus in stand te houden. Ook de Paswijzer zal ingezet moeten blijven worden, aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
 • Ruimer gebruik van openbaar vervoer. Inwoners die in armoede leven zijn vaak ook beperkt in hun mobiliteit. Daarom wil GroenLinksaf dat de gemeente onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om inwoners met een laag inkomen zonder auto gratis openbaar vervoer aan te bieden. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke activering van deze inwoners.

INBURGERING EN INTEGRATIE

Vanaf 2022 is inburgering een taak van de gemeente. De inzet van de nieuwe Wet Inburgering is erop gericht dat mensen zo snel mogelijk begeleid worden naar een baan. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave te zijn omdat inburgeringsplichtigen (asielmigranten) vaak te maken hebben met trauma’s, hun zorgbehoefte groot is en het lastig is voor hen om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Daarom pleit GroenLinksaf voor:

 • Maatwerk. In Waalwijk is de inzet van maatschappelijke begeleiding door Vluchtelingenwerk beperkt tot het eerste jaar. GroenLinksaf wil dat, naargelang de behoefte van de inburgeraar en de onderbouwing daarvan, de maatschappelijke begeleiding kan worden voortgezet naar maximaal twee jaar.

SPORT, KUNST EN CULTUUR

Waalwijk moet voor ons allemaal een gemeente zijn en blijven waar je plezier kunt hebben door een veelzijdig aanbod van sport, kunst en cultuur, groot- en kleinschalige evenementen in de stad en in de kernen Waspik en Sprang-Capelle. Wat GroenLinksaf betreft doen we dat door:

 • De sportvoorzieningen beschikbaar te houden, waar nodig uit te breiden en betaalbaar te houden voor iedereen.
 • Het realiseren van meer openbare sportgelegenheden, zoals het Cruyff-court, verlichte basketbalveldjes, trimbanen en buitensport- en beweegtoestellen, waar ook watertappunten in de buurt staan.
 • Het (financieel) ondersteunen van bestaande en nieuwe culturele voorzieningen. We hebben in onze gemeente diverse prachtige organisaties. Zij vervullen een grote rol in ons culturele aanbod. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Het Schoenenmuseum (Het Schoenenkwartier)
  • Het Kunstencentrum
  • Het Huis van Waalwijk
  • Winterdijk 30B
  • De Mads
  • De Leest
  • Dichterbij Waalwijk
  • Samen RKC – GMHK
  • Den Bolder
  • BaLaDe
  • Zidewinde
  • Amateurverenigingen op het gebied van kunst, muziek, dans, musical en theater
  • Hooisteeg Ateliers
 • Ervoor te zorgen dat kunst, cultuur en sport bereikbaar en betaalbaar zijn en blijven voor iedereen. Jong en oud, inwoners met een beperking en inwoners met een kleinere portemonnee.
 • Het (mede)organiseren van kleine en grote evenementen in het centrum van Waalwijk en de kernen. GroenLinksaf vindt dat bij de organisatie van evenementen altijd aandacht moet worden besteed aan diversiteit in programmering, toegankelijkheid en duurzaamheid.

DENK JE MET ONS MEE?

GroenLinksaf zet zich in voor een groene, sociale en rechtvaardige wereld. We willen onze idealen realiseren, binnen en buiten de politiek. We zijn praktisch ingesteld, gericht op concrete resultaten op korte en lange termijn. Wil je met ons meedenken door lid te worden?

DEZE ARTIKELEN VIND
JE MISSCHIEN OOK INTERESSANT

Sjors Slaats kandidaat wethouder

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni heeft de kandidatencommissie bekend gemaakt dat er een opvolger is gevonden voor wethouder Dilek Odabasi. Zoals bekend gaat

LEES MEER

Bedankt, Dilek!

We zijn Dilek Odabasi enorm dankbaar voor haar jarenlange inzet voor onze partij en de Waalwijkse gemeenschap. Haar toewijding en harde werk hebben een blijvende

LEES MEER

Verslag Filmavond: Maak het simpel!

Vrijdagavond 15 maart organiseerden we een filmavond bij Winterdijk30B. Met leden en niet-leden werd de documentaire Maak het simpel gekeken over ingewikkelde regels en vastgelopen

LEES MEER
Filmavond Maak het simpel!

Filmavond: Maak het simpel!

Dit jaar organiseert GroenLinksaf Waalwijk een aantal filmavonden waarop we met inwoners in gesprek gaan over een actueel onderwerp. Deze avonden zijn bedoeld voor alle

LEES MEER

SAMEN NAAR EEN betere toekomst

Word lid

van Groenlinksaf

Waalwijk